REGULAMIN

Portale powstały jako narzędzie, dzięki któremu użytkownicy uzyskują za pośrednictwem systemów teleinformatycznych dostęp do informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy stałej, tymczasowej i stażów w poszczególnych branżach. Użytkownik ma także możliwość skorzystania z dodatkowych usług, takich jak wsparcie z zakresu procesu rekrutacyjnego, zlecenia bieżącej obsługi własnych ogłoszeń oraz wykupienia kursów językowych on-line.
Regulamin dotyczy wszystkich portali, których właścicielem jest Grupa Twoja Kariera Sp. z o.o.:

Grupa Twoja Kariera jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z portali.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami drogą mailową na adres biuro@twojakariera.net.

Regulamin reguluje zasady korzystania przez Użytkowników z Portali. Korzystanie z Portali powinno odbywać się również z poszanowaniem obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ROZDZIAŁ I
DEFINICJE

Art. 1 Poniższe pojęcia użyte w treści Regulaminu mają następujące znaczenie:

REGULAMIN
prezentowany Regulamin, który określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług;
zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców

PORTAL
Dedykowany branżom specjalistycznym serwis informatyczno-informacyjny umieszczony pod adresem www.careerinconstruction.plwww.realestatejobs.plwww.pharmacareers.plwww.medjobs.plwww.dentjobs.pl działających za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w ramach którego gromadzone są w postaci dokumentu elektronicznego i udostępniane informacje o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy i stażach, a także świadczone są wynikające z Regulaminu usługi dodatkowe.

USŁUGODAWCA
Właścicielem i administratorem Portali Career in Construction, Real Estate Jobs, Pharma Careers, Dent Jobs jest Grupa Twoja Kariera Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kosynierów 44, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6443531449. Kontakt z pracownikami portalu jest także możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej e-mail: biuro@twojakariera.net.

UŻYTKOWNIK
korzystająca z Portali osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego

KONTO
publicznie dostępna w sieci Internet przestrzeń na serwerze Portalu, w której zarejestrowany Użytkownik na zasadach określonych w Regulaminie umieszcza Treści dostępne innym Użytkownikom; istnieje możliwość rejestracji jako kandydat lub pracodawca

LOGIN
unikalna nazwa Użytkownika służąca do identyfikacji na Portalu różniąca się od nazw Użytkowników już znajdujących się w bazie danych Portalu

HASŁO
wybrana przez Użytkownika kombinacja liter, znaków specjalnych oraz cyfr pozwalająca w połączeniu z Login na identyfikację Użytkownika

TREŚCI
wszelkie materiały udostępniane na Portalach (pliki tekstowe, pliki danych, pliki audio, pliki graficzne i inne obrazy czy animacje, filmy wideo, linki)

CIASTECZKA
(cookies) informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na twardym dysku urządzenia Użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek umożliwiają odczytanie przez serwer WWW informacji w nich zawartych w celu monitorowania aktywności Użytkowników odwiedzających Portale

DANE OSOBOWE
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

Aktualna treść Regulaminu udostępniona jest pod adresem internetowym http:// www.careerinconastruction.pl/regulamin-portalu; www.realestatejobs.pl/regulamin-portalu; www.pharmacareers.pl/regulamin-portalu. Obowiązkiem każdego Użytkownika jest zapoznanie się z aktualną treścią Regulaminu i przestrzeganie jego postanowień. Brak zgody Użytkownika na treść Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Portalu. Użytkownik może odwołać zgodę na treść Regulaminu w każdym czasie, wiązać się to jednak będzie z niemożnością korzystania z Portalu. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych akceptacja Regulaminu stanowi jednoczesne zapewnienie Użytkownika o uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. Administrator Portalu jest w każdym czasie uprawniony do weryfikacji istnienia zgody przedstawiciela

ustawowego, a w szczególności do żądania dostarczenia pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego pod rygorem zawieszenia możliwości korzystania przez Użytkownika z usług Portalu.

ROZDZIAŁ II
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Art. 2 Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Portalu 1. Do korzystania z Portalu konieczne jest:
a) używanie przez Użytkownika urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz z możliwością przeglądania jej zasobów
b) akceptowanie przez urządzenie elektroniczne Użytkownika stosowanych przez Portale Cookies
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych klientów (w tym potencjalnych pracodawców).
2. Do korzystania z Portalu przez zarejestrowanego Użytkownika wymagane jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3. Użytkownik wyłączając obsługę Cookies, jak również stosując programy blokujące okna lub treści może utracić możliwość korzystania z Portalu.

4. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do przejściowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika z uwagi na zaistnienie potrzeby przeprowadzenia pilnych prac konserwacyjnych, modyfikacji systemu informatycznego Portalu, jak również usunięcia skutków szkód spowodowanych przez osoby trzecie.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz Użytkowników naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ III
ZAWARCIE UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM

Art. 3 Warunki zawarcia Umowy

1. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez odwiedzenie strony internetowej Portalu przez Użytkownika, w szczególności na skutek wpisania adresu strony Portalu w przeglądarce internetowej lub przekierowania Użytkownika do strony internetowej Portalu z innego miejsca w sieci Internet.

2. Do zawarcia umowy, wskutek której Użytkownik nabywa uprawnienia zarejestrowanego Użytkownika, dochodzi po zarejestrowaniu Konta przez Użytkownika zgodnie z procedurą Portalu z podaniem imienia i nazwiska, unikalnego adresu e-mail (nieprzypisanego do już istniejącego Konta), kraju zamieszkania, Loginu, Hasła.

3. Wskutek zawarcia Umowy Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portali na zasadach określonych w Regulaminie. Warunkiem każdorazowego korzystania z Portali przez zarejestrowanego Użytkownika jest prawidłowe zalogowanie się.

4. Użytkownik nie może przenosić praw wynikających z zawartej Umowy na osoby trzecie. 5. Umowa z Użytkownikiem zawierana jest na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ IV
WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALI

Art. 4 Zakres świadczonych usług.

1. Korzystanie z usług Portali dla pracodawców jest odpłatne, z tym że niektóre usługi dla wybranej kategorii Użytkowników są świadczone nieodpłatnie. Świadczenie usług odpłatnych wymaga uzyskania odrębnej zgody Użytkownika, w szczególności poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”.

2. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi komunikacyjne, informacyjne, reklamowe, polegające na:

–  umożliwieniu zarejestrowanemu Użytkownikowi tworzenia Konta

–  umożliwieniu zarejestrowanemu Użytkownikowi umieszczania danych na Portalu w ramach posiadanego Konta, zgodnie z zasadami Regulaminu oraz strukturą Portalu, przy czym jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto

–  udostępnianiu lub prezentowaniu Użytkownikowi na Portalu ofert staży na uczelniach wyższych lub w szkołach profilowanych, przy czym oferty staży zamieszczane będą wyłącznie przez Usługodawcę na podstawie odrębnie zawartej umowy (uczelnia/szkoła, z którą dojdzie do zawarcia umowy nie będzie posiadać ani Konta ani statusu zarejestrowanego Użytkownika)

–  wyszukiwaniu danych umieszczonych na Portalach według kryteriów wyszukiwania udostępnionych przez Usługodawcę- umożliwieniu Użytkownikom dostępu do danych i informacji umieszczanych na Portalu w zakresie określonym Regulaminem i stosownie do kategorii Użytkownika oraz posiadanego Pakietu3. Niezarejestrowany Użytkownik może wyłącznie korzystać z następujących usług i na następujących warunkach:

–  przeglądanie ofert pracy

–  dostęp do udostępnianych na stronach Portali informacji i reklam, a także innych informacji o charakterze promocyjnym lub handlowym

– przeglądanie ofert staży i komunikowanie się za pośrednictwem Działu obsługi klienta Usługodawcę z pracodawcami, uczelniami wyższymi lub szkołami profilowanymi, których oferty zamieszczone będą na stronach Portalu

4. Zarejestrowany Użytkownik po obligatoryjnym wyborze trybu Konta („Kandydat” lub „Pracodawca”) może korzystać z następujących usług i na następujących warunkach :

w trybie Kandydat:
– odpowiadanie na oferty pracy/staży za pomocą przycisku „Aplikuj” bądź drogą mailową

– wypełnianie dedykowanego formularza na Portalu celem udostępnienia danych innym Użytkownikom zarejestrowanym w trybie „Pracodawca”

– przeglądanie ofert pracy i staży na warunkach Portalu

w trybie Pracodawca:

– dostęp do Konta z podglądem ofert aktywnych zamieszczonych w ramach aktualnego Pakietu, a także z ograniczonym dostępem do zamówień archiwalnych (bez możliwości podglądu pełnej treści)

– prezentacja firmy na zasadach określonych w płatnym Pakiecie

– odpłatna komunikacja za pomocą platformy z doradcą HR w kwestiach dotyczących zatrudnienia, pracy, itp. porad (tryb offline), jak również w kwestiach przeglądania CV, które najlepiej odpowiadają kryteriom Użytkownika

Art. 5 Zabronione sposoby korzystania przez Użytkowników z Portalu:

Użytkownikowi nie wolno umieszczać w ramach korzystania z Portalu danych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem bądź z ideą Portalu, a w szczególności:

– propagujących nienawiść, przemoc, dyskryminację względem osoby lub dowolnej grupy osób

– naruszających dobra osobiste innych osób albo te osoby zniesławiających, znieważających lub poniżających

– kierowania do innych Użytkowników niezamówionej informacji handlowej (oferty)

– prowadzenia bez zgody Usługodawcy działalności komercyjnej, handlowej lub reklamowej

– masowego udostępniania informacji tej samej lub różnej treści w krótkich odstępach czasu

– służących do podszywania się pod inną osobę

– noszących znamiona uporczywego nękania

– o charakterze pornograficznym

Zabronione jest umieszczanie Treści wulgarnych lub obscenicznych, a także obrażających uczucia religijne.

Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników ze szkodliwego oprogramowania w szczególności z wirusów, botów, robaków i podobnych aplikacji o niepożądanym działaniu.

Dane umieszczane na Portalu muszą posiadać związek z profilem Konta Użytkownika i ideą Portalu pod rygorem odmowy umieszczenia lub ich usunięcia przez Usługodawcę ze stron Portalu.

Art. 6 Zgoda Użytkownika.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przez zawarcie umowy Użytkownik wyraża Usługodawcy zgodę na:

– jednostronne modyfikowanie wyglądu oraz zawartości Portalu w każdym czasie bez uprzedniego informowania Użytkowników według subiektywnego uznania

– stosowanie przez Usługodawcę Ciasteczek w celu monitorowania aktywności Użytkowników oraz gromadzenia informacji o charakterystyce Użytkowników Portalu na użytek własny Usługodawcy oraz w celu dalszego przekazywania tych informacji potencjalnym lub aktualnym partnerom handlowym, przy czym możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki w celu wyłączenia możliwości korzystania z Ciasteczek

– przekazywania i udostępniania danych zawartych w formularzu oraz w CV Użytkownika zarejestrowanego w trybie „Pracownik” z załącznikami, w tym wszelkich zawartych w nim danych innym Użytkownikom zarejestrowanym w trybie „Pracodawca”

– przekazywania i udostępniania innym Użytkownikom ofert pracy Użytkownika zarejestrowanego w trybie „Pracodawca” oraz informacji znajdujących się na jego profilu, w tym wszelkich zawartych tam danych

– dowolne zagospodarowanie przez Usługodawcę obszarów Portalu przeznaczonych do komercyjnego zastosowania poprzez umieszczanie w tych miejscach informacji, linków, okien, banerów o charakterze reklamowym, promocyjnym lub handlowym pochodzących od Usługodawcy lub partnerów handlowych

Zarejestrowany Użytkownik przez zawarcie umowy na korzystanie z Portalu wyraża Usługodawcy dodatkowo zgodę na:

–  ingerencję w Konto Użytkowników, o ile okaże się to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu

–  usuwanie przez Usługodawcę z Konta Użytkownika danych bezprawnych lub niezgodnych z Regulaminem bez wcześniejszego uprzedzenia

–  udostępnianie przez Usługodawcę na stronach Portalu wszelkich danych umieszczonych na Koncie Użytkownika zarejestrowanego w trybie „Pracodawca”

–  otrzymywanie na podany w bazie danych Portalu adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika informacji dotyczących funkcjonowania Portalu oraz grona Użytkowników- otrzymywanie przez Użytkownika zarejestrowanego w trybie „Pracownik” na podany w bazie danych Portalu adres poczty elektronicznej e-mail informacji dotyczących aktualnych ofert pracy udostępnianych przez Użytkowników zarejestrowanych w trybie „Pracodawca”-otrzymywanie w wiadomościach wysyłanych na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika informacji, linków, okien, banerów o charakterze reklamowym, promocyjnym lub handlowym

Art. 7 Do obowiązków Użytkownika należy:

–  nieudostępnianie Hasła osobom trzecim oraz przechowywanie go w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych

–  posiadanie kopii wszelkich danych zamieszczanych na Portalu na wypadek ewentualnej ich utraty z serwisu internetowego Portalu

–  regularne sprawdzanie skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej, a w sytuacji zmiany adresu niezwłoczna aktualizacja danych w ustawienia Konta

ROZDZIAŁ V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Art. 8

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za dane, które umieszcza na Portalu. Użytkownikowi umieszczającemu dane na Portalu nie wolno naruszać dóbr osobistych osób trzecich, a także innych ich praw, w szczególności praw autorskich lub praw do wizerunku. Za szkody wyrządzone przez dane o charakterze bezprawnym odpowiada osoba, która je umieściła.

Art. 9

1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczane przez Użytkowników na stronie Portalu. To samo dotyczy odpowiedzialności za treści, do których odsyłają linki do innych stron umieszczane przez Użytkowników na Portalu. Przeglądając strony obce Użytkownik winien liczyć się z ryzykiem z tym związanym, w szczególności brakiem ochrony prywatności, możliwością zainfekowania złośliwymi programami, kradzieżą danych osobowych itp.

2. Usługodawca będzie podejmował starania, aby korzystanie z usług Portali odbywało się w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od siebie zakłócenia w funkcjonowaniu Portali wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich (np. włamanie), nawet jeśli spowodowały one utratę Treści na Kontach Użytkowników.

Art. 10 W zakresie przewidzianym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa jest zobowiązana do udostępniania posiadanych informacji dotyczących Użytkowników na żądanie właściwych organów.

ROZDZIAŁ VI
PRAWA AUTORSKIE

Art. 11

1. Umieszczając na Portalach Treści, w tym zawierające wizerunek, Użytkownik udziela Usługodawcy bezwarunkowej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony na:

– ich wykorzystywanie i utrwalanie w całości lub części w sieci Internet, na serwerze Portali, nadto na skopiowanie do pamięci komputera w formie zapisu cyfrowego lub magnetycznego na jakichkolwiek nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach CD, DVD lub Blue-Ray

– ich redagowanie, usuwanie, przerabianie, publiczne wykonanie, odtwarzanie, wyświetlanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w całości lub części w sieci Internet, w prasie oraz w postaci wizji lub fonii, w telewizji lub radiu, a także Użytkownik wyraża przez to zgodę na wykorzystywanie umieszczonych Treści przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku. Licencja może zostać wypowiedziana przez Użytkownika z zachowaniem terminów ustawowych

2. Użytkownik umieszczając na stronach Portalu Treści, względem których prawa przysługują osobom trzecim, ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie od podmiotów uprawnionych zgody na takie wykorzystanie tych Treści. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z umieszczenia na stronach Portalu Treści bez posiadania do nich praw lub bez koniecznej zgody podmiotów uprawnionych.

3. Każdy Użytkownik umieszczający Treści na Portalach oświadcza, iż:

a) przysługują mu majątkowe prawa autorskie do tych Treści lub że przysługuje mu licencja obejmująca swoim zakresem pola eksploatacji, o których mowa w art. 11 ust. 1 Regulaminu, w szczególności prawo do wyświetlania i rozpowszechniania w sieci Internet,

b) Treści te nie są przedmiotem roszczeń osób trzecich oraz ich umieszczenie nie narusza praw osób trzecich.

4. Użytkownik ma prawo do korzystania z Treści umieszczonych na Portalach przez pozostałych Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.

ROZDZIAŁ VII
DANE OSOBOWE

Art. 12

1. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Usługodawcę.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanych Danych Osobowych, w szczególności w celu zapobieżenia podszywania się przez Użytkownika pod inną osobę. Do czasu potwierdzenia wiarygodności danych Użytkownika Usługodawca jest uprawniony do odmowy lub wstrzymania wykonywania Usług, a w razie niepotwierdzenia wiarygodności w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę również do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

4. Wszelkie Dane Osobowe Użytkownika portalu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy, jej zmiany i rozwiązania, wykonywania Usług, o których mowa w art. 4 Regulaminu drogą elektroniczną lub korespondencyjną w przypadku podania kontaktowego adresu pocztowego przez Użytkownika, a także – po uzyskaniu odrębnej zgody Użytkownika – w zakresie potrzebnym do prowadzenia przez Usługodawcę działalności reklamowej, marketingowej lub badania rynku i zachowań Użytkowników.

5. Dane Osobowe Użytkowników oraz umieszczane przez nich Treści mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

6. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do dostępu do swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

W przypadku, gdy aplikujesz na oferty pracy publikowane na portalach, Twoje dane osobowe, które zamieściłeś, przekazywane są tylko wybranemu pracodawcy, gdy sam zdecydujesz o aplikowaniu na wybrane oferty pracy. Pracownicy Grupy Twoja Kariera nie wykorzystują Twoich danych w celu polecania lub pośredniczenia w procesach rekrutacyjnych.

Rozdział VIII

Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych gwarantowane przez RODO

Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownika ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do portalu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych przez portale. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych.
Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych ofert pracy w formie wiadomości e-mail oraz powiadomień aplikacji mobilnej, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

ROZDZIAŁ IX
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Art. 14 Tryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacji
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania

Portalu na adres e-mail biuro@twojakariera.net lub biuro@scholarisclub.pl.

2. Zgłoszenie reklamacji dokonuje się drogą pisemną poprzez wysłanie jej na adres: Anna Gadomska Scholaris Club ul. Kosynierów 44 w Sosnowcu, kod pocztowy: 41-219. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę wynosi 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

Zgłaszający reklamację winien w sposób precyzyjny wskazać nieprawidłowość i okoliczności jej ujawnienia, a także podać dane identyfikujące zgłaszającego w zakresie niezbędnym do zwrotnego kontaktu. Reklamacje bez danych niezbędnych do zwrotnego kontaktu albo reklamacje już rozpatrzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu będą pozostawiane bez rozpoznania.

3. Usługodawca przed upływem terminu do rozpatrzenia reklamacji może zobowiązać zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego bądź do udzielenia innych dodatkowych informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji. W takiej sytuacji termin rozpatrzenia reklamacji ulega przerwaniu i rozpoczyna bieg od nowa od dnia uzupełnienia danych. W razie nieudzielenia dodatkowych informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 30 dni od wezwania, Usługodawca pozostawi reklamację bez rozpoznania zawiadamiając o tym Użytkownika.

Art. 15 W razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca jest uprawniony do dokonywania ingerencji w Konta Użytkowników, o ile taka ingerencja okaże się w zaistniałej sytuacji niezbędna do usunięcia nieprawidłowości.

Art. 16 Spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dotyczące działalności Portalu i Usług w ramach niego świadczonych – bez względu na ich odpłatny bądź nieodpłatny charakter – mogą być rozstrzygane polubownie w trybie postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na szczegółowych zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

Możliwość skierowania sprawy do rozpatrzenia przez sąd polubowny powstaje dopiero po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i wyłącznie wówczas, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W przeciwnym razie ewentualne spory mogą zostać rozstrzygnięte przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.

ROZDZIAŁ X
ZMIANA REGULAMINU

Art. 17 Sposób powiadomienia

O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik będzie powiadamiany na stronie internetowej Portalu, w szczególności poprzez wyświetlanie odpowiednich komunikatów. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia podanego w treści powiadomienia nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia pierwszego powiadomienia.

Art. 18 Rezygnacja Użytkownika

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść zmienionego Regulaminu powinien rozwiązać umowę w trybie art. 13 Regulaminu. Korzystanie z usług Portalu w okresie obowiązywania zmienionego Regulaminu oznacza zgodę na treść jego postanowień.

ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 19 Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 września 2017 r.

Art. 20 Wszelkie sprawy nieuregulowane w Regulaminie będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ XII
KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Art. 1 Użytkownicy i Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach innych niż reklamacje na adres: Grupa Twoja Kariera Sp. z o.o., ul. Kosynierów 44; 41-219 Sosnowiec lub adresem e-mail: biuro@twojakariera.net