Ładowanie...

Regulamin

REGULAMIN

Portale powstały jako narzędzie, dzięki któremu użytkownicy uzyskują za pośrednictwem systemów teleinformatycznych dostęp do informacji o nowych miejscach pracy stałej, tymczasowej lub stażu w danej branży.

Regulamin reguluje zasady korzystania przez Użytkowników z Portali. Korzystanie z Portali powinno odbywać się również z poszanowaniem obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  kodeks cywilny, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ROZDZIAŁ I

DEFINICJE

Art. 1 Poniższe pojęcia użyte w treści Regulaminu mają następujące znaczenie:

REGULAMIN prezentowany Regulamin, który określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług; zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców
PORTAL dedykowany branżom specjalistycznym serwis informatyczno-informacyjny umieszczony pod adresem: www.medjobs.pl, www.dentjobs.pl, www.pharmacareers.pl, www.careerinconstruction.pl, www.tsljoboffers.pl, www.salesjoboffers.plwww.hrjoboffers.pl, działających za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w ramach których gromadzone są w postaci dokumentu elektronicznego i udostępniane informacje o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy i stażach, a także świadczone są wynikające z Regulaminu usługi dodatkowe
UŻYTKOWNIK korzystająca z Portali osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego
KONTO publicznie dostępna w sieci Internet przestrzeń na serwerze Portalu, w której zarejestrowany Użytkownik na zasadach określonych w Regulaminie umieszcza Treści dostępne innym Użytkownikom
LOGIN unikalna nazwa Użytkownika służąca do identyfikacji na Portalu różniąca się od nazw Użytkowników już znajdujących się w bazie danych Portalu
HASŁO wybrana przez Użytkownika kombinacja liter, znaków specjalnych oraz cyfr pozwalająca w połączeniu z Login na identyfikację Użytkownika
TREŚCI wszelkie materiały udostępniane na Portalach (pliki tekstowe, pliki danych, pliki audio, pliki graficzne i inne obrazy lub animacje, filmy wideo, linki)
CIASTECZKA (cookies) informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na twardym dysku urządzenia Użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek umożliwiają odczytanie przez serwer www informacji w nich zawartych w celu monitorowania aktywności Użytkowników odwiedzających Portale
DANE OSOBOWE wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

Obowiązkiem każdego Użytkownika jest zapoznanie się z aktualną treścią Regulaminu i przestrzeganie jego postanowień. Brak zgody Użytkownika na treść Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Portalu. Użytkownik może odwołać zgodę na treść Regulaminu w każdym czasie, wiązać się to jednak będzie z niemożnością korzystania z Portalu. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych akceptacja Regulaminu stanowi jednoczesne zapewnienie Użytkownika o uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. Administrator Portalu jest uprawniony do weryfikacji istnienia zgody przedstawiciela ustawowego, a w szczególności do żądania dostarczenia pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego pod rygorem zawieszenia możliwości korzystania przez Użytkownika z usług Portalu.

ROZDZIAŁ II

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Art. 2 Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Portalu

1. Do korzystania z Portalu konieczne jest:

a) Posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz z możliwością przeglądania jej zasobów.

b) Akceptowanie przez urządzenie elektroniczne Użytkownika stosowanych przez Portale Cookies.

2. Do korzystania z Portalu przez zarejestrowanego Użytkownika wymagane jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3. Użytkownik wyłączając obsługę Cookies, jak również stosując programy blokujące okna lub treści może utracić możliwość korzystania z Portalu.

4. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do przejściowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika z uwagi na zaistnienie potrzeby przeprowadzenia pilnych prac konserwacyjnych, modyfikacji systemu informatycznego Portalu, jak również usunięcia skutków szkód spowodowanych przez osoby trzecie.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz Użytkowników naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ III

 ZAWARCIE UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM

Art. 3 Warunki zawarcia Umowy

1. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez odwiedzenie strony internetowej Portalu przez Użytkownika, w szczególności na skutek wpisania adresu strony Portalu w przeglądarce internetowej lub przekierowania Użytkownika do strony internetowej Portalu z innego miejsca w sieci Internet.

2. Do zawarcia umowy, wskutek której Użytkownik nabywa uprawnienia zarejestrowanego Użytkownika, dochodzi po zarejestrowaniu Konta przez Użytkownika zgodnie z procedurą Portalu z podaniem imienia i nazwiska, unikalnego adresu e-mail (nieprzypisanego do już istniejącego Konta), kraju zamieszkania, Loginu, Hasła.

3. Wskutek zawarcia Umowy Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portali na zasadach określonych w Regulaminie. Warunkiem każdorazowego korzystania z Portali przez zarejestrowanego Użytkownika jest prawidłowe zalogowanie się.

4. Użytkownik nie może przenosić praw wynikających z zawartej Umowy na osoby trzecie.

5. Umowa z Użytkownikiem zawierana jest na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ IV

WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU DLA PRACODAWCY

Art. 4 Zakres świadczonych usług.

 1. Korzystanie z usług Portalu dla pracodawców jest odpłatne.
 2. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi komunikacyjne, informacyjne, reklamowe, polegające na:
 3. umożliwieniu zarejestrowanemu Użytkownikowi tworzenia Konta,
 4. umożliwieniu zarejestrowanemu Użytkownikowi umieszczania danych na Portalu w ramach posiadanego Konta, zgodnie z zasadami Regulaminu oraz strukturą Portalu, przy czym jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto,
 5. udostępnianiu lub prezentowaniu Użytkownikowi na Portalu ofert staży,
 • wyszukiwaniu danych umieszczonych na Portalach według kryteriów wyszukiwania udostępnionych przez Usługodawcę,

– umożliwieniu Użytkownikom dostępu do danych i informacji umieszczanych na Portalu w zakresie określonym Regulaminem i stosownie do kategorii Użytkownika oraz posiadanego Pakietu

3. Niezarejestrowany Użytkownik może wyłącznie korzystać z Portalu w takim samym zakresie jak Kandydat.

4. Zarejestrowany Użytkownik po obligatoryjnym wyborze trybu Konta „Pracodawca” może korzystać z następujących usług i na następujących warunkach :

 • publikować ogłoszenia rekrutacyjne w ramach aktualnego Pakietu,
 • utworzyć konto Pracodawcy z informacjami o firmie,

–  edytować treść wpisów.

Art. 5 Zabronione sposoby korzystania przez Użytkowników z Portalu:

Użytkownikowi nie wolno umieszczać w ramach korzystania z Portalu danych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem bądź z ideą Portalu, a w szczególności:

– propagujących nienawiść, przemoc, dyskryminację względem osoby lub dowolnej grupy osób,

– naruszających dobra osobiste innych osób albo te osoby zniesławiających, znieważających lub poniżających,

– kierowania do innych Użytkowników niezamówionej informacji handlowej (oferty),

– prowadzenia bez zgody Usługodawcy działalności komercyjnej, handlowej lub reklamowej,

– masowego udostępniania informacji tej samej lub różnej treści w krótkich odstępach czasu,

– służących do podszywania się pod inną osobę,

– noszących znamiona uporczywego nękania,

– o charakterze pornograficznym.

Zabronione jest umieszczanie Treści wulgarnych lub obscenicznych, a także obrażających uczucia religijne.

Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników ze szkodliwego oprogramowania w szczególności z wirusów, botów, robaków i podobnych aplikacji o niepożądanym działaniu.

Dane umieszczane na Portalu muszą posiadać związek z profilem Konta Użytkownika i ideą Portalu pod rygorem odmowy umieszczenia lub ich usunięcia przez Usługodawcę ze stron Portalu.

Art. 6 Zgoda Użytkownika.

Przez zawarcie umowy Użytkownik wyraża Usługodawcy zgodę na:

 • jednostronne modyfikowanie wyglądu oraz zawartości Portalu w każdym czasie bez uprzedniego informowania Użytkowników według subiektywnego uznania,

– stosowanie przez Usługodawcę Ciasteczek w celu monitorowania aktywności Użytkowników oraz gromadzenia informacji o charakterystyce Użytkowników Portalu na użytek własny Usługodawcy oraz w celu dalszego przekazywania tych informacji potencjalnym lub aktualnym partnerom handlowym, przy czym możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki w celu wyłączenia możliwości korzystania z Ciasteczek,

– przekazywania i udostępniania innym Użytkownikom ofert pracy Użytkownika zarejestrowanego w trybie „Pracodawca” oraz informacji znajdujących się na jego profilu, w tym wszelkich zawartych tam danych,

– dowolne zagospodarowanie przez Usługodawcę obszarów Portalu przeznaczonych do komercyjnego zastosowania poprzez umieszczanie w tych miejscach informacji, linków, okien, banerów o charakterze reklamowym, promocyjnym lub handlowym pochodzących od Usługodawcy lub partnerów handlowych

Zarejestrowany Użytkownik przez zawarcie umowy na korzystanie z Portalu wyraża Usługodawcy dodatkowo zgodę na:

 • ingerencję w Konto Użytkowników, o ile okaże się to niezbędne do prawidłowego  funkcjonowania Portalu,
 • usuwanie przez Usługodawcę z Konta Użytkownika danych bezprawnych lub niezgodnych z Regulaminem bez wcześniejszego uprzedzenia,
 • udostępnianie przez Usługodawcę na stronach Portalu wszelkich danych umieszczonych na Koncie Użytkownika zarejestrowanego w trybie „Pracodawca”,
 • otrzymywanie na podany w bazie danych Portalu adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika informacji dotyczących funkcjonowania Portalu oraz grona Użytkowników,

Art. 7 Do obowiązków Użytkownika należy:

 • nieudostępnianie Hasła osobom trzecim oraz przechowywanie go w sposób     uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych,
 • posiadanie kopii wszelkich danych zamieszczanych na Portalu na wypadek ewentualnej ich utraty z serwisu internetowego Portalu,
 • regularne sprawdzanie skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej, a w sytuacji zmiany adresu niezwłoczna aktualizacja danych w ustawienia Konta.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU DLA KANDYDATÓW

 1. Korzystanie z serwisu dla Kandydatów jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga rejestracji.
 2. Aplikowanie na wybraną ofertę odbywa się bezpośrednio w systemie rekrutacyjnym pracodawcy lub po przesłaniu dokumentów aplikacyjnych droga mailową na adres wskazany w ofercie.
 3. Przesyłane przez Kandydatów pliki podczas procesu aplikowania nie są gromadzone, ani przechowywane e przez Grupę Twoja Kariera. Nie są też wykorzystywane do innych rekrutacji.
 4. Dane uzupełniane w systemie podczas procesu aplikacji są wykorzystywane tylko przez Grupę Twoja Kariera Sp. z o. o. właściciela marki Pharma Careers nie jest udostępniane podmiotom zewnętrznym.
 5. Serwis Pharma Careers nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert zamieszczanych na naszym portalu, jak również za bezpośrednią komunikacją z pracodawcą.

ROZDZIAŁ VI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Art. 8 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za dane, które umieszcza na Portalu. Użytkownikowi umieszczającemu dane na Portalu  nie wolno naruszać dóbr osobistych osób trzecich, a także innych ich praw, w szczególności praw autorskich lub praw do wizerunku. Za szkody wyrządzone przez dane o charakterze bezprawnym odpowiada osoba, która je umieściła.

Art. 9

1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczane przez Użytkowników na stronie Portalu. To samo dotyczy odpowiedzialności za treści, do których odsyłają linki do innych stron umieszczane przez Użytkowników na Portalu. Przeglądając strony obce Użytkownik winien liczyć się z ryzykiem z tym związanym, w szczególności brakiem ochrony prywatności, możliwością zainfekowania złośliwymi programami, kradzieżą danych osobowych itp.

2. Usługodawca będzie podejmował starania, aby korzystanie z usług Portali odbywało się w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od siebie zakłócenia w funkcjonowaniu Portali wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich (np. włamanie), nawet jeśli spowodowały one utratę Treści na Kontach Użytkowników.

Art. 10 W zakresie przewidzianym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa jest zobowiązana do udostępniania posiadanych informacji dotyczących Użytkowników na żądanie właściwych organów.

ROZDZIAŁ VII

PRAWA AUTORSKIE

ART. 11

1. Umieszczając na Portalach Treści, w tym zawierające wizerunek, Użytkownik udziela Usługodawcy bezwarunkowej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony na:

– ich wykorzystywanie i utrwalanie w całości lub części w sieci Internet, na serwerze Portali, nadto na skopiowanie do pamięci komputera w formie zapisu cyfrowego lub magnetycznego na jakichkolwiek nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach CD, DVD lub Blue-Ray,

– ich redagowanie, usuwanie, przerabianie, publiczne wykonanie, odtwarzanie, wyświetlanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w całości lub części w sieci Internet, w prasie oraz w postaci wizji lub fonii, w telewizji lub radiu, a także Użytkownik wyraża przez to zgodę na wykorzystywanie umieszczonych Treści przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku. Licencja może zostać wypowiedziana przez Użytkownika z zachowaniem terminów ustawowych,

2. Użytkownik umieszczając na stronach Portalu Treści, względem których prawa przysługują osobom trzecim, ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie od podmiotów uprawnionych zgody na takie wykorzystanie tych Treści. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z umieszczenia na stronach Portalu Treści bez posiadania do nich praw lub bez koniecznej zgody podmiotów uprawnionych.

3. Każdy Użytkownik umieszczający Treści na Portalach oświadcza, iż:

a) przysługują mu majątkowe prawa autorskie do tych Treści lub że przysługuje mu licencja obejmująca swoim zakresem pola eksploatacji, o których mowa w art. 11 ust. 1 Regulaminu, w szczególności prawo do wyświetlania i rozpowszechniania w sieci Internet,

b) Treści te nie są przedmiotem roszczeń osób trzecich oraz ich umieszczenie nie narusza praw osób trzecich.

4. Użytkownik ma prawo do korzystania z Treści umieszczonych na Portalach przez pozostałych Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.

ROZDZIAŁ VIII 

DANE OSOBOWE

Art. 12

1. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Usługodawcę.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca.

3.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanych Danych Osobowych, w szczególności w celu zapobieżenia podszywania się przez Użytkownika pod inną osobę. Do czasu potwierdzenia wiarygodności danych Użytkownika Usługodawca jest uprawniony do odmowy lub wstrzymania wykonywania Usług, a w razie niepotwierdzenia wiarygodności w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę również do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

4. Wszelkie Dane Osobowe Użytkownika portalu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy, jej zmiany i rozwiązania, wykonywania Usług, o których mowa w art. 4 Regulaminu drogą elektroniczną lub korespondencyjną w przypadku podania kontaktowego adresu pocztowego przez Użytkownika,  a także – po uzyskaniu odrębnej zgody Użytkownika – w zakresie potrzebnym do prowadzenia przez Usługodawcę działalności reklamowej, marketingowej lub badania rynku i zachowań Użytkowników.

5. Dane Osobowe Użytkowników oraz umieszczane przez nich Treści mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

6. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do dostępu do swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

7. Usługi, w ramach których Użytkownik udostępnia dane osobowe innym Użytkownikom jako potencjalnym pracodawcom albo uczelniom/szkołom jako podmiotom organizującym staże, skutkują tym, że administratorem danych osobowych Użytkownika poszukującego pracy lub stażu staje się równocześnie pracodawca względnie uczelnia/szkoła, które to podmioty w swoim zakresie odpowiadają za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa.

ROZDZIAŁ IX

ROZWIĄZANIE UMOWY

Art. 13 Warunki rozwiązania Umowy

1. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny poprzez wysłanie na  adres Usługodawcy pisemnego oświadczenia.

2. Umowa z niezarejestrowanym Użytkownikiem ulega rozwiązaniu każdorazowo z momentem opuszczenia przez Użytkownika strony internetowej Portalu.

3. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje Umowę w jeden z następujących sposobów:

–        w trybie wniosku o zamknięcie Konta przesłanego do Administratora Portalu. Konto zostanie zamknięte niezwłocznie po wpłynięciu wniosku, przy czym wniosek musi zostać wysłany z adresu e-mail Użytkownika, który aktualnie przypisany jest Użytkownikowi w ustawieniach Konta,

–        wypowiadając licencję na podstawie art. 11 ust. 1 Regulaminu, przy czym rozwiązanie Umowy nastąpi w ostatnim dniu wypowiedzenia licencji.

4. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem poprzez zamknięcie Konta Użytkownika przez Administratora Portalu. O zamiarze zamknięciu Konta wskutek rozwiązania Umowy przez Usługodawcę Użytkownik zostanie powiadomiony na 7 dni przed zamknięciem Konta na podany przez niego adres poczty elektronicznej e-mail. Okres wypowiedzenia umowy przedłuża się do ostatniego dnia ważności ostatniego pakietu zakupionego przez Użytkownika przez dokonaniem wypowiedzenia umowy. W okresie wypowiedzenia umowy Użytkownik nie może kupować nowych pakietów.

5. Usługodawca może zamknąć Konto Użytkownika w trybie natychmiastowym bez uprzedniego powiadomienia w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, jak również w razie braku aktywności lub aktualizacji Konta przez Użytkownika w okresie ostatnich 12 miesięcy.

6. Zamknięcie Konta skutkuje niemożliwością zalogowania się na nie przez Użytkownika. Zamknięcie Konta ma skutki rozwiązania umowy.

7. Wskutek rozwiązania umowy Konto Użytkownika zostanie usunięte z Portali, a Treści na nim istniejące nie będą udostępniane innym Użytkownikom.

8. W razie wpłynięcia do Usługodawcy urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści umieszczonych przez Użytkownika, Usługodawca może również tymczasowo zablokować Konto Użytkownika oraz dostęp do Treści o charakterze bezprawnym do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

ROZDZIAŁ X

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Art. 14 Tryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacji

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Portalu na adres e-mail biuro@twojakariera.net.

2. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę wynosi 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Zgłaszający reklamację winien w sposób precyzyjny wskazać nieprawidłowość i okoliczności jej ujawnienia, a także podać dane identyfikujące zgłaszającego w zakresie niezbędnym do zwrotnego kontaktu. Reklamacje bez danych  niezbędnych do zwrotnego kontaktu albo reklamacje już rozpatrzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu będą pozostawiane bez rozpoznania.

3. Usługodawca  przed upływem terminu do rozpatrzenia reklamacji może zobowiązać  zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego bądź do udzielenia innych dodatkowych informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji. W takiej sytuacji termin rozpatrzenia reklamacji ulega przerwaniu i rozpoczyna bieg od nowa od dnia uzupełnienia danych. W razie nieudzielenia dodatkowych informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 30 dni od wezwania, Usługodawca pozostawi reklamację bez rozpoznania zawiadamiając o tym Użytkownika.

Art. 15  W razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca jest uprawniony do dokonywania ingerencji w Konta Użytkowników, o ile taka ingerencja okaże się w zaistniałej sytuacji niezbędna do usunięcia nieprawidłowości.

Art. 16 Spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dotyczące działalności Portalu i Usług w ramach niego świadczonych – bez względu na ich odpłatny bądź nieodpłatny charakter – mogą być rozstrzygane polubownie w trybie postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na szczegółowych zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

Możliwość skierowania sprawy do rozpatrzenia przez sąd polubowny powstaje dopiero po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i wyłącznie wówczas, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W przeciwnym razie ewentualne spory mogą zostać rozstrzygnięte przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. 

ROZDZIAŁ XI

ZMIANA REGULAMINU

Art. 17 Sposób powiadomienia

O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik będzie powiadamiany na stronie internetowej Portalu, w szczególności poprzez wyświetlanie odpowiednich komunikatów. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia podanego w treści powiadomienia nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia pierwszego powiadomienia.

Art. 18 Rezygnacja Użytkownika

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść zmienionego Regulaminu powinien rozwiązać umowę w trybie art. 13 Regulaminu. Korzystanie z usług Portalu w okresie obowiązywania zmienionego Regulaminu oznacza zgodę na treść jego postanowień.

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 19 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09. 2023 r.

Art. 20 Wszelkie sprawy nieuregulowane w Regulaminie będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ XIII

KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
Art. 1 Użytkownicy i Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach innych niż reklamacje na adres: biuro@twojakariera.net


We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://pharmacareers.pl.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Save settings
Cookies settings